Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ / เอกสารและสื่อ 2555

เอกสารและสื่อ 2555

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

| 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557| 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชวนส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่าง วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • แบบฟอร์มการรับสมัคร
 • เอกสารการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • ประเด็นคำถาม - คำตอบจากการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 
 • ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • หนังสือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) ประจำปี พ.ศ. 2555
 • วีดิทัศน์ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

  - วิดีโอ 1 [.wmv]
  - วิดีโอ 1 [.zip]

 • - วิดีโอ 2 [.wmv]
  - วิดีโอ 2 [.zip]

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2554 13:58:56 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 10:26:20
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th