ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนในส่วนราชการ

         
        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนในส่วนราชการ โดยในการอบรม นายณัฐฐา พาชัยยุทธ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การอบรม จากนั้น รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ได้บรรยายในหัวข้อ “หลักการ แนวคิดและแนวทางการประเมินสถานะระบบราชการ 4.0” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 24 หน่วยงาน ณ ห้องคริสตัล 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานครกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img132613_1_resize.jpg
(160.62 kb)

img132613_2_resize.jpg
(127.37 kb)

img132613_3_resize.jpg
(162.39 kb)

img132613_4_resize.jpg
(162.51 kb)

img132613_5_resize.jpg
(155.53 kb)

img132613_6_resize.jpg
(138.64 kb)
ทั้งหมด 6 รายการ 1 / 1