Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

         
        เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการองค์การมหาชน เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นอกจากนี้ได้มีการอภิปรายโดยนายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธาน อ.กพม. ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอเเนะจากองค์การมหาชนที่มาเข้าร่วมการประชุมอีกด้วยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th