Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Davin ผู้บริหารองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF)

         
         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Davin ผู้บริหารองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) ซึ่งได้นำคณะทำงานด้านสังคม เข้าพบเพื่อประชุมหารือแผนงานความร่วมมือ และสำรวจประเด็นความต้องการสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และ UNICEF ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

         โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนตามแผนความร่วมมือ UNICEF-OPDC National Evaluation Capacity Development การพัฒนารูปแบบวิธีการชี้วัดด้านสังคม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง และแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
  


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img248614_1_resize.jpg
(129.75 kb)

img248614_2_resize.jpg
(97.71 kb)

img248614_3_resize.jpg
(90.9 kb)

img248614_4_resize.jpg
(89.99 kb)

img248614_5_resize.jpg
(122.12 kb)

img248614_6_resize.jpg
(79.86 kb)

img248614_7_resize.jpg
(114.79 kb)

img248614_8_resize.jpg
(82.81 kb)

img248614_9_resize.jpg
(115.15 kb)

img248614_10_resize.jpg
(97.7 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th