Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

         
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับความก้าวหน้าของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ แผนผังการดำเนินงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างคณะกรรมการต่าง ๆ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img13661_1_resize.jpg
(131.79 kb)

img13661_2_resize.jpg
(113.22 kb)

img13661_3_resize.jpg
(119.46 kb)

img13661_4_resize.jpg
(124.46 kb)

img13661_5_resize.jpg
(91.47 kb)

img13661_6_resize.jpg
(120.47 kb)

img13661_7_resize.jpg
(132.22 kb)

img13661_8_resize.jpg
(134.67 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th