Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019) ในประเทศไทย

         
         เมื่อวันที่ 15 พฤษาคม 2561 เวลา 09.00 –16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019) ในประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการพัฒนาบริการต่อธนาคารโลก โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม

         โดยการจัดอันดับจะเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) สำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามภาคเอกชน และภาครัฐ 2) รายงานการปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) การยืนยันข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประชุมในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในฐานะ ผู้ให้บริการโดยตรง เพื่อเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาบริการในแต่ละด้านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Doing Business ให้ธนาคารโลกได้ทราบกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img155613_1_resize.jpg
(122.61 kb)

img155613_2_resize.jpg
(86.65 kb)

img155613_3_resize.jpg
(112.61 kb)

img155613_4_resize.jpg
(101.61 kb)

img155613_5_resize.jpg
(93.2 kb)

img155613_6_resize.jpg
(105.97 kb)

img155613_7_resize.jpg
(98.72 kb)

img155613_8_resize.jpg
(102.8 kb)

img155613_9_resize.jpg
(94.92 kb)

img155613_10_resize.jpg
(80.89 kb)
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th