Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

     
         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

         นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลต้องการเห็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน และเมื่อมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานของรัฐมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องปรับการทำงานของภาครัฐให้เป็น 4.0 ซึ่งหัวใจสำคัญของรัฐบาลดิจิทัลมีอยู่ 3 อย่าง คือ 1) Digitization นำเทคโนโลยี Application มาใช้ประโยชน์ในการทำงานของภาครัฐ  2) Connected government ทำงานเชื่อมโยงระหว่าง กรม กระทรวง ภูมิภาค และท้องถิ่น อำนวยความสะดวกประชาชน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย 3) Open government เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการปักหมุดแสดงพิกัดสถานที่ให้บริการบนระบบให้ประชาชนทราบ สถานที่ รายละเอียดการบริการและสามารถประเมินความพึงพอใจได้ แล้วนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อพัฒนาบริการ ซึ่งผู้ให้บริการก็ต้องยินดีให้บริการ พูดจาดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกันเอง ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการเข้าใจในเรื่องนี้ แล้วก็เข้าถึง คือเข้ามามีส่วนร่วม จะนำไปสู่การพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนได้”

         นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการ ระบบดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งแรกของการมีที่อยู่ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบ ให้กับประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ โดยเชื่อมโยงกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชน และที่สำคัญสามารถให้ความเห็นและคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการได้ทันทีภายหลังได้รับบริการ โดยข้อมูลต่างๆที่ได้นี้ช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

         ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การปักหมุดเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของแต่ละหน่วยงานราชการ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือหรือคลิปวีดิโอได้ที่เว็บไซต์ CITIZENinfo.go.th และสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟน ได้ทั้งระบบ iOS และ Android คาดว่า จะมีการระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการ ทั่วประเทศแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

         นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอแนวทาง ขั้นตอนและแผนงานโครงการปักหมุด การยกเลิกสำเนาเอกสาร และ Citizen Feedback โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

         ทั้งนี้ การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ และ เป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกและพัฒนางานบริการภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายระบบราชการ 4.0 ด้วยวิธีการทำงานแบบ เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) ด้วยขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการทำงาน การทราบขั้นตอนและวิธีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินการในระยะต่อไปจะกำหนดให้หน่วยงานราชการเริ่มปักหมุดเพื่อระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการบนระบบ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไปกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img030561_1_resize.jpg
(146.44 kb)

img030561_2_resize.jpg
(56.68 kb)

img030561_3_resize.jpg
(118.08 kb)

img030561_4_resize.jpg
(82.89 kb)

img030561_5_resize.jpg
(68.09 kb)

img030561_6_resize.jpg
(118.06 kb)

img030561_7_resize.jpg
(117.34 kb)

img030561_8_resize.jpg
(48.59 kb)

img030561_9_resize.jpg
(95.67 kb)

img030561_10_resize.jpg
(126.6 kb)
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th