Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

         
         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม และวิชาการ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 มีความก้าวหน้าใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประเด็นการปฏิรูประบบราชการ พัฒนาถึง 3 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 2) ประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย 3) ประเด็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง ได้พิจารณางานใหม่ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการภาครัฐเพิ่มเติม 3 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจพาณิชยนาวี ใบอนุญาตด้านการเกษตร การบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล ซึ่งมีต้นแบบจากการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) นอกจากนี้จะพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่เพิ่มอีก 1 เรื่อง เกี่ยวกับข้อเสนอการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Ease of Doing Research, Development and Innovation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ THAILAND 4.0 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img30461_1_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_2_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_3_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_4_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_5_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_6_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_7_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_8_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_9_resize.jpg
(121.93 kb)

img30461_10_resize.jpg
(121.93 kb)
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th