Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561

         
         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่นตามผลประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img27461_1_resize.jpg
(93.84 kb)

img27461_2_resize.jpg
(102.5 kb)

img27461_3_resize.jpg
(96.55 kb)

img27461_4_resize.jpg
(83.06 kb)

img27461_5_resize.jpg
(93.49 kb)

img27461_6_resize.jpg
(104.94 kb)

img27461_7_resize.jpg
(95.04 kb)

img27461_8_resize.jpg
(81.32 kb)

img27461_9_resize.jpg
(89.56 kb)

img27461_10_resize.jpg
(103.34 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th