Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานนานาชาติจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 6 KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2018

         
         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ Institute of State Organizational Sciences, กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Korea Research Institute, the University of New South Wales, Sydney Australia, Academy of Korean Studies เครือรัฐออสเตรเลีย จัดประชุมนานาชาติ (International Conference) KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2018 ในหัวข้อ“State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea: Comparative Policy Workshop” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง การประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านการดำเนินกิจกรรมในลักษณะโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab หรือ GovLab) ซึ่งการประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นับเป็นรูปแบบใหม่ของการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐที่เป็นที่นิยมในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร อังกฤษ: United Kingdom: UK ได้ริเริ่ม UK Policy Lab ดำเนินการโดยทีมงาน Open Policy Making ราชอาณาจักรเดนมาร์กจัดตั้ง MindLab ในขณะที่สาธารณรัฐฟินแลนด์ก็ได้ดำเนินการจัดตั้ง Helsinki Design Lab นอกจากนี้ยังมี DesignGov ในเครือรัฐออสเตรเลียและ GovLab ในประเทศไทยด้วย ซึ่งนับเป็นการริเริ่มครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยการประชุมนานาชาติครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูประบบการให้บริการภาครัฐและการส่งเสริมพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการพัฒนาระบบราชการ

         ทั้งนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า “การปรับตัวของภาครัฐในปัจจุบัน จะต้องตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงควรมีการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการจัดบริการสาธารณะ ในรูปแบบ ใหม่ ๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำนักงาน ก.พ.ร. ตระหนักถึงความท้าทายและจำเป็นดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab หรือ GovLab) ซึ่งเป็นการประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่เน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญและอาศัยการสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันคิดค้นและสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองจนมั่นใจว่าสิ่งที่ได้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ร่วมกับนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลต่อไป1กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img26461_1_resize.jpg
(102.75 kb)

img26461_2_resize.jpg
(132.35 kb)

img26461_3_resize.jpg
(188.68 kb)

img26461_4_resize.jpg
(104.2 kb)

img26461_5_resize.jpg
(123.48 kb)

img26461_6_resize.jpg
(94.96 kb)

img26461_7_resize.jpg
(150.8 kb)

img26461_8_resize.jpg
(147.55 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th