Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (กลุ่ม ป.ย.ป.)


         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) และแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
alt
โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดการประชุมชี้แจง จากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยนางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 และการบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ โดยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนายณรงค์ บุญโญ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ         ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง เป็นแกนกลางการประสานงาน เป็นเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง และกำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ประเมินผล จัดทำรายงาน ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ ตลอดจนเผยแพร่ สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคคลากรในกระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสำเร็จลุล่วงได้

alt

alt   alt
       
         นอกจากนี้ แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ได้มีการเพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี จำนวน 10 ประเด็น ได้แก่

          1.การลดพลังงาน
          2.การลดกระดาษ
          3.การประหยัดงบประมาณ
          4.การกำกับดูแลการทุจริต สะท้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
          5.วิสัยทัศน์
          6. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง
          7. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล
          8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
          9. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
        10. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

    alt   alt

altกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ (สลธ.) /ข่าว&ภาพ
ภัทรพร (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th