Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561

         
         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินผลการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ และผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลและการให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และที่ปรึกษาโครงการฯ

         ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นราขการระบบเปิด และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร 2.รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ที่เน้นการทำงานแบบเครือข่าย และการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.รางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) เป็นรางวัลใหม่ที่มอบให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลไกหลักในการจัยเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ วัดจากการเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะในการทำงานร่วมกันภาครัฐ และมีภาวะการเป็นผู้นำกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img153612_1_resize.jpg
(123.06 kb)

img153612_2_resize.jpg
(126.32 kb)

img153612_3_resize.jpg
(77.98 kb)

img153612_4_resize.jpg
(93.74 kb)

img153612_5_resize.jpg
(130.22 kb)

img153612_6_resize.jpg
(128.12 kb)

img153612_7_resize.jpg
(51.03 kb)

img153612_8_resize.jpg
(122.44 kb)

img153612_9_resize.jpg
(102.29 kb)

img153612_10_resize.jpg
(98.31 kb)
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th