Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

         สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0505/ว 89 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

         1. เอกสารที่ส่งไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
            1.1 ให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์
            1.2 ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของเรื่องต่อท้ายโทรสาร
            1.3 หนังสือนำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฉบับจริงให้จัดทำเป็นเอกสารหน้าเดียว
            1.4 สำเนาเอกสารให้จัดทำเป็นเอกสารสองหน้า
            1.5 สำเนาหนังสือนำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้าของเรื่องรับรองว่า สำเนาถูกต้อง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            1.6 ให้ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ CD ตามจำนวนที่กำหนด รายละเอียดคลิก
            1.7 กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง เพื่อลดการใช้กระดาษ ให้จัดทำรายการ QR Code ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ QR Code มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ตัวอย่างการจัดทำ QR Code คลิก

         2 ระยะเวลาการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 15 วัน เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ส่งเรื่องได้ภายในเวลา ดังต่อไปนี้ 
            2.1 การเสนอเรื่องทั่วไป ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 7 วัน 
            2.2 การเสนอเรื่องร่างกฎหมาย ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 10 วัน
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนนั้นในหนังสือนำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย 

         3 การออกเลขที่หนังสือและการลงวันที่ในหนังสือนำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
เมื่อมีการออกเลขที่หนังสือและลงวันที่ในหนังสือนำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว ขอให้ส่งเรื่องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องได้ออกเลขที่หนังสือนำส่งฯ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องแก้ไขเลขที่หนังสือและวันที่ให้ตรงตามความเป็นจริงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

         ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นฤมล (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th