Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

         
         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ โดยในการประชุม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากนั้นนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้บรรยายถึงเนื้อหาและหลักการที่สำคัญในร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

         ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย

พนรัตน์ (กองกฎหมายฯ) /รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img9261_1_resize.jpg
(105.15 kb)

img9261_2_resize.jpg
(124.53 kb)

img9261_3_resize.jpg
(135.73 kb)

img9261_4_resize.jpg
(167.1 kb)

img9261_5_resize.jpg
(155.75 kb)
ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th