Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

         
         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ หลักเกณฑ์การดำเนินการ เรื่อง การกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งพิจารณาการขอทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (องค์การมหาชน) และการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img81612_1_resize.jpg
(117.01 kb)

img81612_2_resize.jpg
(251.46 kb)

img81612_3_resize.jpg
(131.31 kb)

img81612_4_resize.jpg
(125.88 kb)

img81612_5_resize.jpg
(142.43 kb)

img81612_6_resize.jpg
(137.12 kb)

img81612_7_resize.jpg
(142.97 kb)

img81612_8_resize.jpg
(135.83 kb)

img81612_9_resize.jpg
(147.04 kb)

img81612_10_resize.jpg
(116.9 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th