Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

         
         เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม“เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0” ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้

          ช่วงแรก เปิดให้คณะผู้ตรวจมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL.) ในปี พ.ศ. 2561

          ช่วงที่สอง รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับ “เครื่องมือและแนวทางการยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0” และร่วมหารือกับคณะผู้ตรวจเพื่อแนวทางในการดำเนินการยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img3161_1_resize.jpg
(146.22 kb)

img3161_2_resize.jpg
(241.65 kb)

img3161_3_resize.jpg
(164.03 kb)

img3161_4_resize.jpg
(324.97 kb)

img3161_5_resize.jpg
(150.01 kb)

img3161_6_resize.jpg
(155.6 kb)

img3161_7_resize.jpg
(144.22 kb)
ทั้งหมด 7 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th