Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เลขาธิการ ก.พ.ร. พบข้าราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.

         
         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม "เลขาธิการ ก.พ.ร. พบข้าราชการ"
โดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตามระบบราชการ 4.0 เพื่อให้รองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 อีกทั้งได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมามีการยกระดับงานบริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกล่าวถึงแผนการปฏิรูปสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เน้นการพัฒนาให้เป็น Digital Office และการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img2112601_1_resize.jpg
(82.18 kb)

img2112601_2_resize.jpg
(117.05 kb)

img2112601_3_resize.jpg
(88.25 kb)

img2112601_4_resize.jpg
(116.32 kb)

img2112601_5_resize.jpg
(99.99 kb)

img2112601_6_resize.jpg
(113.06 kb)

img2112601_7_resize.jpg
(116.81 kb)

img2112601_8_resize.jpg
(115.06 kb)

img2112601_9_resize.jpg
(105.3 kb)

img2112601_10_resize.jpg
(116.06 kb)
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th