Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต

         
         เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต” โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวันแรกได้มีการนำเสนอผลการศึกษาระบบราชการไทยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 20 ปี โดย ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เกี่ยวกับทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต ดำเนินรายการโดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

         และในวันที่สองมีการนำเสนอผลการศึกษาระบบราชการไทยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 20 ปี โดย รศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ เกี่ยวกับทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นมาประมวลเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img61260_11_resize.JPG
(211.37 kb)

img61260_10_resize.JPG
(176.42 kb)

img61260_9_resize.JPG
(192.15 kb)

img61260_8_resize.JPG
(197.02 kb)

img61260_7_resize.JPG
(209.79 kb)

img61260_6_resize.JPG
(185.67 kb)

img61260_5_resize.JPG
(149.9 kb)

img61260_4_resize.JPG
(174.79 kb)

img61260_3_resize.JPG
(176.59 kb)

img61260_2_resize.JPG
(189.52 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th