Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2560

         
         เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานพลังประชารัฐ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ พร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. การปฎิรูปราชการ (Government Reform) อันประกอบไปด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) การปฏิรูปกฏหมาย (Regulatory Reform) การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 2. การเตรียมคนไทยสู่ทศวรรษที่ 21กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


Img610602_1_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_2_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_3_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_4_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_5_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_6_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_7_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_8_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_9_resize.jpg
(141.46 kb)

Img610602_10_resize.jpg
(141.46 kb)
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th