Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ปฏิทินกิจกรรม


 


เรียกดูกิจกรรมอื่นๆในเดือน
ค้นจาก หัวข้อ สถานที่ หน่วยงาน

3 มกราคม 2561 การประชุมทีมบูรณาการกลาง
4 มกราคม 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
4 มกราคม 2561 ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมอวยพร รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เนื่องในวันปีใหม่ 2561
4 มกราคม 2561 การประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2561
5 มกราคม 2561 คลินิกให้คำปรึกษาการสมัคร UN Awards 2018
8 มกราคม 2561 การประชุม กพม. ครั้งที่ 1/2561
8 มกราคม 2561 การตรวจสุขภาพ เพื่อติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต)
8 มกราคม 2561 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล และการประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราด
8 มกราคม 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561
9 มกราคม 2561 ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมอวยพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เนื่องในวันปีใหม่ 2561
12 มกราคม 2561 การประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มกราคม 2561 การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561
15 มกราคม 2561 การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
16 มกราคม 2561 การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
16 มกราคม 2561 การตรวจสุขภาพ เพื่อติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (แจ้งผลการตรวจสุขภาพ พบแพทย์และรับยา)
17 มกราคม 2561 การประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
18 มกราคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
19 มกราคม 2561 การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 มกราคม 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2561
25 มกราคม 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561
26 มกราคม 2561 การประชุม อ.กพม. ครั้งที่ 1/2561
29 มกราคม 2561 การประชุม อ.กพม. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 1/2561
29 มกราคม 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561
31 มกราคม 2561 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ครั้งที่ 1/2561
31 มกราคม 2561 การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th