Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
National Astronomical Research Institute of Thailand

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้อำนวยการ
รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม (สมัยที่ 2)


คณะกรรมการฯ
1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นายณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ
6. นายอารี  สวัสดี
7. นายชาวันย์  สวัสดิ์-ชูโต 
8. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
9. นางภูวษา สินธุวงศ์
10. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


สถานที่ติดต่อ
ชั้น 2 สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 0 2354 3756   โทรสาร 0 2354 3794
http://www.narit.or.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th