Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
2) เป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ        และรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ      รวมทั้งโลหะมีค่า
3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4) เป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุกสภาวการณ์ในตลาดโลก


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนากุล


คณะกรรมการฯ
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
2. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
4. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
6. นายกฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
7. นายสมชัย  ทรัพย์เกษม
8. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
9. นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา
10. ผศ.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 140,140 /1-3, 140/5อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2634 4999 ต่อ 614   โทรสาร 0 2634 4970
www.git.or.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th