Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2) ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ชุมชน  ผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น


รัฐมนตรีรักษาการ
นายกรัฐมนตรีมอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา)


ผู้อำนวยการ
พันเอกดร.นาฬิก-อติภัค แสงสนิท


คณะกรรมการฯ
1. นายวัลลภ  พลอยทับทิม
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
6. นายเฉลิมพร  พิรุณสาร
7. นายสมชัย  เพียรสถาพร
8. นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ
9. นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์
10. รองศาสตราจารย์ วินัย ล้ำเลิศ
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(พรฎ.จัดตั้งฉบับ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 52)
(มติ ครม. 29 พ.ย. 54)


สถานที่ติดต่อ
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2357 3580-7   โทรสาร 0 2357 3599
http://www.dasta.or.th/เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th