Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Agricultural Research Development Agency

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยการเกษตร
2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเกษตร
3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านเกษตร
4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร  การจัดทำ สื่อโสตทัศน์  การสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดนิทรรศการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ผู้อำนวยการ
ดร.พีรเดช ทองอำไพ


คณะกรรมการฯ
1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
5. ปลัดกระทรวงการคลัง
6. ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ
7. นางดรุณี  เอ็ดเวิร์ด
8. นายมานะ  ศรีพิทักษ์
9. นายอรรถ  สมร่าง
10. ดร.อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


สถานที่ติดต่อ
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 7435, 0 2579   โทรสาร 0 2579 8413, 0-2579-
http://www.arda.or.th/
arda@arda.or.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th