Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ดำเนินงานวิจัย  รวบรวม  เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล และข้อสนเทศในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2) รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเน้นข้อมูลที่ เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3) ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชนในการผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงานและการบริการของศูนย์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถาบันและหน่วยงานอื่น
6) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น  การจัดพิมพ์เอกสาร  การจัดทำสื่อโสตทัศน์  การสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
7) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


ผู้อำนวยการ
ผศ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์


คณะกรรมการฯ
1. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์
2. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
3. รศ.สุวรรณา สถาอานันท์
4. รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์
5. นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์            
6. ดร.เตช  บุนนาค
7. นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
8. นางสุชาดา  ยุวบูรณ์
9. นายชัชวาลย์  ทองดีเลิศ
10. ศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัติ บุญหลง
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(มติ ครม. 1 กพ 54)


สถานที่ติดต่อ
20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2880 9429   โทรสาร 0 2880 9332
http://www.sac.or.th/
webmaster@sac.or.thเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th