Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
Mahidol Wittayanusorn School

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1) ดำเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับใช้ในโรงเรียน
3) ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์


คณะกรรมการฯ
1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผอ.สำนักงบประมาณ
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ศาสตราจารย์ ประสาท  สืบค้า
8. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
9. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัศมี
10. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(มติ ครม. 19 ก.ค. 56)


สถานที่ติดต่อ
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2849 7000   โทรสาร 0 2849 7102
http://www.mwit.ac.th/เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th