Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
องค์การมหาชนและอื่นๆ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. สนับ สนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยว กับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชน มีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
  2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
  3. สนับ สนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ผู้อำนวยการ
นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์


คณะกรรมการฯ
1. พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง
2. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. นายแก้ว สังข์ชู
7. นางศิริวรรณ บุตราช
8. นายอดุลย์ ยกคำจู
9. รศ. ดร. ประสาน บุญโสภาคย์
10. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


สถานที่ติดต่อ
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2378 8300-9   โทรสาร 0 2378 8343
http://www.codi.or.th


คำรับรองการปฏิบัติงาน

สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือ พอช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.4986 ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ที่ได้คะแนน 5.0000
รองลงมา ได้แก่ มิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.5905 มิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ พอช.ได้คะแนน 4.4527 และมิติที่ 2
ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 4.0200 ตามลำดับ


คะแนนตัวชี้วัดมิติประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน


คะแนนตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการ


คะแนนตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน


คะแนนตัวชี้วัดการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ


ผลการดำเนินงานที่สำคัญ


จุดเด่น/พัฒนาการที่ดี
พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) พอช. มีการมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตำบล/อำเภอ/จังหวัดใน
การบริหารโครงการ โดยอาศัยกลไกจาก 4 เสาหลัก (ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำธรรมชาติ) ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
2) พอช. สนับสนุนให้ชุมชนและผู้เดือดร้อน มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและวางแผนการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง


ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) พอช. ควรจัดให้มีการประเมินเพื่อวัดผลลัพธ์ของของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วระยะ
หนึ่งว่าก่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมใด และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
2) พอช. ควรมีการวัดหรือพิจารณาคุณภาพของแผนการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรของตำบลว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ นอกจากการวัดผลเชิงปริมาณ เนื่องจากจะสามารถนำไปใช้
เป็นแผนพัฒนาของตำบลต่างๆ ต่อไปได้
3) ควรมีการปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบสำคัญ โดยปีที่ผ่านมา พอช. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบสำคัญแก่คณะกรรมการเพื่อเป็น
วาระเพื่อพิจารณา แต่มติคณะกรรมการเป็นเพียงแค่รับทราบเท่านั้นเข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th