Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / สิงห์บุรี

สิงห์บุรี
Sing Buri

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข


เป้าประสงค์หลัก
1. เป็นแหล่งผลิตและจ้ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัยได้มำตรฐำน
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นที่นิยมแห่ง หนึ่งของประเทศ
3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุมชนมีส่วนร่วมต่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีคุณภำพ


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร 0-3650-7117 โทรสาร 0-3650-7117 e-mail : singburi@moi.go.th
โทร.   โทรสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_596_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th