Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / ลำปาง

ลำปาง
Lampang

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่เกษตรสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมวิถีลำปางเชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน”


เป้าประสงค์หลัก
1.เพื่อให้จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง
2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3.ทำให้จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและของประเทศ
4.ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีล้านนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.เตรียมความพร้อมและการปรับตัวของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร./โทรสาร 0 5426 5027
โทร.   โทรสาร
http://www.lampang.go.th/


อำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_591_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th