Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / แพร่

แพร่
Phrae

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข


เป้าประสงค์หลัก
1.ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีครอบครัวเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบสุข โดยการส่งเสริมอาชีพ สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพอนามัยและเพิ่มโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
2.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอื่น ๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
3.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4.สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้าน สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการ
ปกป้องเกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม


สถานที่ติดต่อ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054523422
โทร. (+66) 0 5452 3422   โทรสาร (+66) 0 5451 1411
http://www.phrae.go.th/


อำนาจหน้าที่
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อให้เกิดรายได้ในจังหวัด
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตามพระราชดำริ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_592_4.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th