Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
จังหวัด / เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์
Phetchabun

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”


เป้าประสงค์หลัก
เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. เพิ่มรายได้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
2. เกษตรกรได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการผลิต
3.ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของจังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก
4. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเดินทางมาท่องเที่ยว
4. แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
5. บุคลากร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี สุขภาพดี
4. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวเข้มแข็ง
5. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการที่ได้มาตรฐาน
6. มีเครือข่ายชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
7. ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
2. จัดระบบการคมนาคม ขนส่งที่ความประหยัด สะดวก และความปลอดภัย รวมทั้งเป็นระบบขนส่งที่ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เน้นมาตรการและเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วน


สถานที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754 e-mail : phetchabun@moi.go.th
โทร.   โทรสารอำนาจหน้าที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มมูลค่าการเกษตร โดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (ผลิต-อุตสาหกรรม-ค้าขาย-บริการ-ท่องเที่ยว)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ และ เชิงเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข็มแข็งของชุมชน กลุ่มและประชาชนให้มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณ์เข้มแข็ง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/province_59/province_593_3.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th