สวัสดีค่ะ  ช่วงนี้เป็นช่วง ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. ออกไปติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2549 ที่เรียกกันว่า Site
Visit เพื่อติดตามประเมินผล
ส่วนราชการในรอบ 6 เดือน ค่ะ

       ฉบับนี้เรายังมีสาระต่าง ๆ
อาทิเช่น อาการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติการ, การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่,และ19 คุณสมบัติ
และความสามารถของการเป็นCEO
แถมด้วยหนังสือ และ Website
ที่น่าสนใจทุกสิ่งพร้อมอยู่บนหน้าจอ
ท่านแล้วค่ะ

 
e-news ย้อนหลัง

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร


            วันนี้ ก็ยังมีข่าวคราวของรายการโทรทัศน์ดี ๆ เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย อย่างรายการ "เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 มานำเสนอกันต่อค่ะ โดยในคราวนี้เป็นการออกอากาศประจำเดือนเมษายน ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ในชื่อตอน "การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่...เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร"

            โดยแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกับ คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธุ์ พิธีกรประจำของรายการในครั้งนี้ เป็นผู้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. นั่นคือ

           รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์
              ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการการวางเป้าหมายองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ   จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

           ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ
             ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร และ Change Management   จากบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

            แขกรับเชิญทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมพูดคุยถึง เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กร ในการปรับตัวและรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนที่องค์กรจะต้องดำเนินการนั้น มีทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการเรียนรู้ เทคนิควิธีการบริหารจัดการ และการทำงาน เืพื่อสร้างความพร้อมให้แก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วย

            

       ทั้งนี้เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการของ ไทยนั้น จะช่วยให้การวางยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นไปอย่างมี ระบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดย การบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) นั้น มีแนวคิดที่ตั้งอยู่บน สมมติฐานของความเป็นสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิค วิธีการจัดการ ว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ของการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ

โดยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น จะมุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิผลของ การดำเนินงาน ทั้งด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยนำเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผน เชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารคุณภาพโดยรวม การวัดและประเมิน ผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน เป็นต้น


            สำหรับประเด็นสนทนาต่าง ๆ ที่แขกรับเชิญทั้ง 2 ท่านได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนั้น มีอยู่หลายประเด็น อาทิ

           ความสำคัญของการบริหารจัดการแนวใหม่ ในการนำมาปรับใ้ช้กับองค์กรภาครัฐ ความจำเป็นที่หน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มุ่งเน้นและถูกขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์

           แนวความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีความเป็นสากลของทฤษฎีการบริหาร และเทคนิควิธีการจัดการ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแง่ของการบรหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ

           เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่นำเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม การรื้อปรับระบบ เป็นต้น

           ประโยชน์ของเทคนิควิธีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

            นอกจากนี้ ดร.นิธินาถ ยังได้ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ความสำคัญและความจำเป็นของการนำการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในองค์กร รวมทั้งเทคนิควิธีการและประโยชน์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อองค์กร และบุคลากร อีกทั้งยังมีการยกตัวอย่างองค์กรที่นำ "การบริหารการเปลี่ยนแปลง" ไปปรับใช้จนสัมฤทธิ์ผลด้วย และที่ขาดไม่ไ่ด้สำหรับหน่วยงานภาครัฐคือเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือ Blueprint for Change ที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดต่าง ๆ

            ทางด้าน ผศ.ดร.พสุ นั้น ได้มาพูดคุยในเรื่องแนวคิดของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ความสำคัญและความจำเป็นของการนำการบริหารเชิงกลยุทธ์ มาปรับใช้ในองค์กร  เทคนิควิธีการและประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งเรื่อง Strategy Map และ Balanced Scorecard ที่ได้นำไปปรับใช้ในส่วนราชการไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในองค์กรภาครัฐ และยกตัวอย่างถึงองค์กรที่นำ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" ไปปรับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์อีกด้วย


         นอกจากการสนทนาสดในรายการแล้ว รายการ "เดินหน้า...พัฒนา ราชการไทย" ยังได้พาไปชมตัวอย่างของหน่วยงานที่นำเอาการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ไปปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วย ในช่วงสกู๊ปสัมภาษณ์ ซึ่งพาไปสัมภาษณ์ คุณพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่นำเอาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

  
หนุ่มสาว สกพร. คอยรับโทรศัพท์เพื่อตอบข้อสงสัยจากทางบ้าน

            สำหรับรายการ "เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย" นั้น เป็นรายการโทรทัศน์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ออกอากาศเดือนละครั้ง ในเวลา 20.40 - 21.40 น.

            และสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ นั้น อย่าพลาดชมตอนหน้าของรายการ "เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย" ที่จะออกอากาศในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 เวลา 20.40 น. นะคะ เพราะเราจะพาไปพูดคุยกันต่อถึงการก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ค่ะ