Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ประกาศราคากลาง

คำค้น

มกราคม 2560


31 มกราคม 2560 โครงการจ้่างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่่องปรับอากาศ จำนวน 137 เครื่องและเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 66 เครื่อง...
30 มกราคม 2560 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน
30 มกราคม 2560 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 15 เครื่อง
24 มกราคม 2560 โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 25 รายการ...
23 มกราคม 2560 โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดให้มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (Thailand 4.0)...
13 มกราคม 2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์
12 มกราคม 2560 โครงการจัดทำเอกสาร หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560...
11 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร.
4 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (10)
2560 (60)
2559 (61)
2558 (71)
2557 (49)
2556 (28)
2555 (1)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th