Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ประกาศราคากลาง

คำค้น

กุมภาพันธ์ 2558


26 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ประจำปี พ.ศ. 2558...
25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558...
5 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)...
4 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) แห้งสำหรับเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น SUVT15KB4H พร้อมติดตั้งจำนวน 192 ก้อน...
3 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโครงการย่อย โครงการติดตามประเมินผลเพื่อรับมอบรางวัลความเป้นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอง...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (10)
2560 (60)
2559 (61)
2558 (71)
2557 (49)
2556 (28)
2555 (1)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th