Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กันยายน 2556


18 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) ของเว็บ"ซต์สำนักงาน ก.พ.ร....
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line
18 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ บำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าบริการฝากเว็บ hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการศึกษาและประมวลความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ...
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร....
13 กันยายน 2556 แบบการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาเช่าบริการ web hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร.
12 กันยายน 2556 สอบราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร
11 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารราชการในภูมิภาคและพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น...
10 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่7
9 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ...
5 กันยายน 2556 ราคากลางโครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล...
5 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการ เช่าLeased Line Internet
2 กันยายน 2556 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน ก.พ.ร....

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (60)
2560 (20)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th