Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 

วีดิทัศน์ชี้แจงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุมชี้แจง
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)
09.15 – 10.30 น. ชี้แจงเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
โดย ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล
10.45 – 12.00 น. ชี้แจงเทคนิคการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
และวิธีการสมัครรางวัล
โดย ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13.00 – 14.30 น. ชี้แจงการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
14.45 – 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จของรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ”
โดย ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับรางวัล PMQA

โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลดังกล่าว ในวันที่่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้มีความประสงค์จะสมัครรางวัลฯ โปรดดูรายละเอียด และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2557   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2557

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (6)
2560 (13)
2559 (10)
2558 (9)
2557 (8)
2556 (5)
2555 (1)
2554 (15)
2553 (1)
2552 (6)
2551 (5)
2550 (16)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th