สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข่าวเด่น ก.พ.ร.

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
17 สิงหาคม 2561


อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาต
16 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาตที่คณะรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561
16 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Southeast Asia Center (SEAC) ซึ่งมีความร่วมมือกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD), Stanford University จัดการอบรม เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”
16 สิงหาคม 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561
15 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5