สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข่าวเด่น ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561
23 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนที่ดิน
23 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนที่ดิน โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
23 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าพบผู้บริหารและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต
20 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมและชี้แจง

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2561
19 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน