สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข่าวเด่น ก.พ.ร.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ครั้งที่ 3/2561

21 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน
ก.พ.ร ร่วมด้วย

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 2 กลุ่มกระทรวงด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 5/2561
20 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 1 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2561
18 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 2 กลุ่มกระทรวงด้านสังคมและความมั่นคง ครั้งที่ 4/2561
18 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.
13 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดคลินิก พร้อมบรรยายพิเศษ