สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข่าวเด่น ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
19 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) โดยมีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator : UNRC) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะ
19 มกราคม 2561


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
18 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน

ก.พ.ร. เตรียมความพร้อมเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์รับคำขออนุญาต

17 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับคำขออนุญาต โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

หน่วยงานภาครัฐเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) หวังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
15 มกราคม 2561
จากการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง