googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
ฺฺBannerKing711059

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวขี้วัดและค่าเป้าหมายองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานในการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 6 ครั้งที่ 1 โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่าง พรฎ.จัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พรฎ.จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 7 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 7 ครั้งที่ 1 โดยมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8
ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 1 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3
ครั้งที่ 1 (กระทรวงพลังงาน)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 3 ครั้งที่ 1 (กระทรวงพลังงาน) โดยมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธาน

OPDC1 การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานพลังประชารัฐ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 กับ อ.ก.พ.ร

OPDC1 การประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 4/2560

OPDC1 การสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการหารือกรอบแนวทาง Charter School โรงเรียนอิสระหรือโรงเรียนในกำกับของรัฐ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการหารือกรอบแนวทาง "Charter School" โรงเรียนอิสระหรือโรงเรียนในกำกับของรัฐ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3

OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th