Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / ตุลาคม / สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมภายใต้
โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม          สำนัก งาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงาน ก.พ.ร. 

          เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
 alt     alt
          สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน

          โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายที่ 1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบและการตอบแทนต่อสังคม และส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม ซึ่งมีนโยบายหลักประการหนึ่ง คือ มุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าและการตอบแทนต่อสังคม ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
                       alt                      alt
          จากนโยบายหลักดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ กล่าวคือ สนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมชุมชน ชุมชนใกล้เคียงให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยการจัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคม โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประชน์และ พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

          เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่าน โดยได้นำเงินและสิ่งของไปมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 2 แห่ง ดังนี้
alt
           มูลนิธิคนตาบอดไทย

            ตัวแทนสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางสาวปรานทิพย์ ชัยศรีภิรมย์           ผู้ อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย โดยมี ตัวแทนคนตาบอด พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย ซอยบุญอยู่ ถ.ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อคนตาบอด และ   ผู้มาใช้บริการของมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนตาบอดในด้านการ ศึกษาและความรู้โดยทั่วไป

          มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
alt
          นางสาวปรานทิพย์ ชัยศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สวัสดิการและอาคารสถานที่ สำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสำนักงาน ก.พ.ร. มอบห่วงฝาดึงกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เพื่อนำไปทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดหรือซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุด และเพื่อให้ผู้ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
 

                alt            altวสุนธรา & ภัทรพร (สลธ.) / รายงาน
นรินทร์ธร (สลธ.) / ข้อมูล

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ตุลาคม 2553 11:33:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2553 11:37:49
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th