Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2560 / การประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

การประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดย นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

09.15 - 09.20 น. กล่าวแนะนำความสาคัญของการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โดย Mr. Shabih A. Mohib, Program Leader, The World Bank

09.20 – 10.20 น. การนำเสนอกรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดย Mr. Numa F. De Magalhaes, Senior Private sector ICT Specialist และทีมผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

10.20 - 10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.35 – 10.45 น. กล่าวแนะนำการประชุมหารือกลุ่มย่อย

10.45 – 11.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ 1 เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติอนุญาต (License Digitization)

11.30 – 12.00 น. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 1

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ 2 เรื่องการยืนยันตัวตนออนไลน์และ การเชื่อมโยงข้อมูล (Digital Authentication and Data Exchange)

13.30 – 14.00 น. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 2

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 – 14.45 น. การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ 3 เรื่องการชาระเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Payment and Legislation)

14.45 – 15.15 น. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นที่ 3

15.15 – 15.30 น. สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบอานวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

เอกสารดาวน์โหลด
   การชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
   การนำเสนอกรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
โดย Mr. Numa F. De Magalhaes, Senior Private sector ICT Specialist และทีมผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 สิงหาคม 2560 15:59:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 สิงหาคม 2560 22:47:20
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th