Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2560 / การประชุมสัมมนาเรื่อง ราชการไทยยุค 4.0
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

การประชุมสัมมนาเรื่อง ราชการไทยยุค 4.0
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. / ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวเปิดงาน

09.15 - 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “เตรียมความพร้อมระบบราชการเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “เตรียมความพร้อมระบบราชการเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 - 14.00 น.   การบรรยายเรื่อง “แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 อย่างมีธรรมาภิบาล”
โดยอาจารย์ภวนนท์ คุ้มสุภา และทีมงาน

14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง

14.15 - 15.30 น. กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำ Infographic และนำเสนอผลงาน
  • กิจกรรม Workshop สร้างสื่อ Infographic ตามโจทย์ที่ได้รับ
  • นำเสนอผลงาน Infographic
  • วิทยากรให้คำแนะนำ
เอกสารดาวน์โหลด


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 11:34:39 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 27 มิถุนายน 2560 13:35:39
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th