Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ
โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
09.15 - 09.30 น. การชี้แจงความร่วมมือในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต
:การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย ผู้แทนจาก UNDP (Ms. Marina Walter, Deputy Resident Representative)
09.30 - 10.00 น.

การชี้แจงปัญหา ความท้าทาย ทิศทางในอนาคตของการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
โดย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
(นางพรวิลัย เดชอมรชัย)

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.45 น.

ชี้แจงเกี่ยวกับ
- เทคนิควิธีการ (Methodology) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ
- ผลการศึกษาที่ผ่านมาของโครงการฯ

- แบบสอบถาม "การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (แบ่งกลุ่ม)
โดย ผู้แทนจาก UNDP (นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ) และที่ปรึกษาโครงการฯ
(ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์)

11.45 - 12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (แบ่งกลุ่มและตอบแบบสอบถาม)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (ต่อ) 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 15.30 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยที่ปรึกษาโครงการฯ (ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์)  

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2557 13:57:55 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 กันยายน 2557 11:22:29
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th