Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557
เวลา 11.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 

11.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 น. กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
13.30 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มการชี้แจงกรอบการประเมินผลแนวทางการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเสนอร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น.

แบ่งกลุ่มการชี้แจงกรอบการประเมินผลแนวทางการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเสนอร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ต่อ)

16.00 – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 กันยายน 2557 21:58:17 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 กันยายน 2557 22:32:33
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th