Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
09.10 - 09.55 น. การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
09.55 - 10.15 น.

อภิปรายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหน่วยงานเจ้าภาพ

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.45 น.

อภิปรายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหน่วยงานเจ้าภาพ (ต่อ)

11.45 - 12.00 น. ตอบข้อซักถาม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น.

อภิปราย เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว  
โดย

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย นายขจร วีระใจ 
  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดย นายชาญชัย  สุวิสุทธะกุล 
  รองปลัดกระทรวงคมนาคม
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายดนัย  เมนะโพธิ 
  ผู้อำนวยการกองการตรวจลงตรา
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พันตำรวจเอกอวิรุทธ์  รัชชุศิริ   
  ผู้กำกับการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร 
  ผู้อำนวยการกองตลาดอเมริกา
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินรายการ โดย นางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 กันยายน 2557 21:20:17 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 กันยายน 2557 21:26:03
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th