Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / กำหนดการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

กำหนดการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

วันที่ 

เวลา 

หน่วยงาน 

หมวด 

7 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

กรมเจ้าท่า

หมวด 5

9 ก.ค. 57

13.00 – 16.00 น.

กรมปศุสัตว์

หมวด 2 และหมวด 3

10 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

กรมสรรพากร

หมวด 4

 

13.30 – 16.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน

หมวด 2

15 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

กรมควบคุมโรค

หมวด 1 และหมวด 2

16 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

กรมบัญชีกลาง

หมวด 6

 

13.30 – 16.30 น.

กรมสรรพสามิต

หมวด 1 และหมวด 3

18 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

กรมชลประทาน

หมวด 3

 

13.30 – 16.30 น.

กรมธนารักษ์

หมวด 2

21 ก.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

หมวด 3

4 ส.ค. 57

9.00 – 12.00 น.

จังหวัดตาก

หมวด 2

รอยืนยันการนัดหมาย
กรมการพัฒนาชุมชน
หมวด 1

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมวด 3

หมายเหตุ  :หมวด 1  ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
                หมวด 2  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
                หมวด 3  ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                หมวด 4  ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
                หมวด 5  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
                หมวด 6  ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557 21:06:44 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557 21:13:10
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th