Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุม เรื่อง การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

การประชุม เรื่อง การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557
ณ ห้อง M 4 ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

09.30 – 10.00 น.
ลงทะเบียน
10.00 – 10.15 น.
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร.
10.15 – 10.30 น.
การพัฒนาด้านมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย นางสุรางคนา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10.30 – 10.40 น.
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นายศักดิ์  เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
10.40 – 10.50 น.
การปรับปรุงกระบวนงานบริการภาครัฐ
และการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
โดย บริษัทที่ปรึกษาฯ Deloitte
10.50 – 11.05 น.
การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดย บริษัทที่ปรึกษาฯ Accenture
11.05 – 11.30 น.
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดประชุม
11.30 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ:   อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการในที่ประชุม 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2557 22:55:42 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557 16:48:29
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th