Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (CCO / กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม) เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (CCO / กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม) เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ

การประชุมสัมมนาฯ  เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการพัฒนาระบบราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์ รับทราบนโยบายแนวทางการปรับปรุงการบริการภาครัฐ และหลักเกณฑ์แนวทางเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับกระทรวงและกรม


วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3
ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

............................................................................................

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.
กล่าวเปิดการประชุมสัมนาและบรรยายพิเศษ
เรื่อง การปรับปรุงบริการภาครัฐ
โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร.
09.30 - 10.15 น.
บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และการวัดการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.
10.15 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
โดย วิทยากรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
11.15 - 12.00 น.
การชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557 และตอบข้อซักถาม
โดย นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงาน ก.พ.ร.
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
ตอบข้อซักถาม และเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปิดการประชุมสัมมนา
เอกสารประกอบ
การประชุม
 1. สรุปการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ
 2. แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของสานักงาน ก.พ.ร.
 3. แนวทางการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 4. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 5. การชี้แจงแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพ
  ระบบสารสนเทศภาครัฐ
 6. ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของส่วนราชการ
 7. แนวทางประเมินผลฯ (สรอ.)
 8. การชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ
  ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2557

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มิถุนายน 2557 22:14:25 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2557 16:52:59
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th