Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / กำหนดการสัมมนาการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กำหนดการสัมมนาการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ C ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุมสัมมนา และกล่าวนโยบายการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ค.ต.ป
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. การบรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล กรณีปกติ ๕ ด้าน
(การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และรายงานการเงิน)
โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.

การบรรยายเรื่อง

 • แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล กรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  (การบูรณาการร่วมกันตามประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ประเทศ )
  • ด้านการท่องเที่ยว
  • ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP
  • ด้านการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 • การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผล กรณีพิเศษ การบูรณาการ
  ร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
  โดย นายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รษก. ผอ.กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 เมษายน 2557 17:13:33 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 เมษายน 2557 17:16:36
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th