Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุมชี้แจง
โดย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
09.15 - 10.30 น. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (ต่อ)
โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การค้นหาความโดดเด่นรายหมวด
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30 -16.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การค้นหาผลลัพธ์ที่สำคัญ
เอกสารประกอบการประชุม ดาวโหลด.rar

หมายเหตุ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกเอกสารและ
คูปองอาหารกลางวันตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 เมษายน 2557 17:45:44 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 เมษายน 2557 23:34:49
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th