Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / กำหนดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการตรวจสอบภายในและด้านรายงานการเงิน

กำหนดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการตรวจสอบภายในและด้านรายงานการเงิน

วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๑๕ น.
ณ โรงแรมปริ๊น พาเลส ห้องราชา ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒

----------------------------------------------

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการสัมมนา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการสัมมนาและกล่าวสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของพัฒนาแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ : ด้านการตรวจสอบภายในและด้านรายงานการเงิน
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

ชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
: ด้านการตรวจสอบภายใน

  • สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
  • สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
  • สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

โดย ผศ.ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
ที่ปรึกษาโครงการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น

ชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
: ด้านรายงานการเงิน

  • สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
  • สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
  • สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

โดย ผศ.ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
ที่ปรึกษาโครงการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

----------------------------------------------

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 เมษายน 2557 18:07:25 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 เมษายน 2557 18:17:15
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th